Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 621/14 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Jaworznie z 2015-12-14

Sygn. akt II K 621/14

UZASADNIENIE

Prokurator Rejonowy w Zamościu oskarżył M. M. o to, że:

I.  w dniu 16 czerwca 2013 roku w G., woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził D. W. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 1500 złotych w ten sposób, że oferując do sprzedaży na portalu internetowym allegro.pl aparat telefoniczny marki S. (...), nie wywiązał się z warunków umowy, wprowadzając w błąd w/w pokrzywdzonego co do zamiaru i możliwości sprzedaży w/w aparatu telefonicznego, działając w ten sposób na jego szkodę,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

II.  w dniu 16 czerwca 2013 roku w G., woj. (...), nie będąc osobą uprawnioną, poprzez przełamanie hasła na portalu allegro.pl dokonał wejścia na konto o N. (...), należącego do J. J. po czym zmienił dane i umieścił ogłoszenie o sprzedaży telefonu komórkowego S. (...), modyfikując zawartość baz danych, działając w ten sposób na szkodę w/w,

tj . o czyn z art. 268a § 1 k.k.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Oskarżony M. M. w związku z podjęciem zatrudnienia założył rachunek bankowy w banku (...) S.A. – mBanku dnia 24 października 2012 r.. Po około miesiąca czasu jego zatrudnienie uległo rozwiązaniu z uwagi na fakt nadużywania przez oskarżonego alkoholu. W okresie przed majem 2013 r. jego matka nakazała mu opuszczenie mieszkania w G. i zabranie wszystkich rzeczy uwagi na fakt nadużywania przez oskarżonego alkoholu i skierowane do oskarżonego zawiadomienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim o przeprowadzeniu jego eksmisji. Po opuszczeniu domu oskarżony nie miał stałego miejsca pobytu, przebywał w różnych miejscach w G., śpiąc w różnych miejscach w tym na klatkach schodowych. W posiadanych rzeczach, które zabrał po opuszczeniu mieszkania matki, znajdowały się wszystkie dokumenty, które posiadał, w tym dokumenty posiadanego przez niego rachunku bankowego, w tym loginy do tego konta, karta bankomatowa, jak również numer (...) do jej obsługi. Rzeczy te oskarżony w tym czasie utracił w bliżej nieustalonych okolicznościach, najprawdopodobniej na skutek kradzieży przez nieustalone osoby, kiedy znajdował się w stanie nietrzeźwości. Na podstawie posiadanych dokumentów związanych z zawarciem przez oskarżonego M. M. umowy o prowadzenie bankowych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych z dnia 24 października 2012 r., nieustalona osoba dokonała założenia rachunku bankowego w (...) BANK S.A. – mBanku o nr (...), który został otwarty w dniu 30 maja 2013 r.. na podstawie wniosku elektronicznego przesłanego w dniu 30 maja 2013 r. o godzinie 20:30:51 z komputera o adresie IP (...) należącego do G. Ż., zamieszkałej w G., która posiadała niezabezpieczoną sieć WIFI i nie miała świadomości, że w oparciu o tą sieć inna nieustalona osoba dokonała założenia rachunku bankowego o podanym wyżej numerze.

Następnie dnia 16 czerwca 2013 r. nieustalona osoba dokonała przełamania hasła na portalu allegro.pl i wejścia na konto o N. (...), należący do J. J., po czym zmieniła dane i umieściła ogłoszenie o sprzedaży telefonu komórkowego S. (...) za kwotę 1.500 złotych. Telefon ten zakupił mieszkaniec J. D. W., który wpłacił na opisany wyżej rachunek bankowy o nr (...), uprzednio uzyskując od osoby podającej się od J. J. potwierdzenie jego danych. Telefon ten nie został mu dostarczony, a pokrzywdzony D. W. został doprowadzony do niekorzystnego rozporządzenia powyższą kwotą.

Wyżej opisany rachunek bankowy, a także kolejny rachunek bankowy o numerze (...), które zostały założony w oparcie o dokumenty podstawowego rachunku bankowego który został uzyskany bezprawnie przez nieustalone osoby od oskarżonego M. M. były uzyskiwane do dalszych czynów zabronionych, w szczególności do dalszych transakcji internetowych, w tym dotyczących transakcji za pośrednictwem waluty internetowej bitcoin i bitcurex, służącej do przeprowadzenia nielegalnych transakcji poza sektorem bankowym, co w szczególności znalazło odzwierciedlenie w aktach Komendy Powiatowej Policji w M., sygn RSD 802/15. Na te rachunki bankowe logowano się wielokrotnie z różnych adresów internetowych IP.

Oskarżony nadal po utracie swoich dokumentów, w tym dokumentów dotyczących posiadanego przez niego rachunku bankowego nadal nadużywał alkoholu, tak że znacznemu pogorszeniu uległ jego stan zdrowia i dnia 29 sierpnia 2013 r. został przyjęty do Szpitala w G., gdzie przebywał do 05 września 2013 r. z rozpoznaniem alkoholowego zespołu absencyjnego i ostrego zapalenia trzustki, gdzie po przyjęciu podał, że pił uprzednio alkohol w ciągu od 6 miesięcy. Wskazać przy tym należy, że z dokumentacji dotyczącej historii choroby oskarżonego wynika, że na leczeniach szpitalnych przebywał on już wielokrotnie od 2008 r., gdzie każdorazowo stwierdzano u niego uzależnienie alkoholowe, co niewątpliwie wskazuje na okoliczność, iż był on osobą silnie uzależnioną od alkoholu, które to uzależnienie uniemożliwiało mu normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, jak również utratę pracy zarobkowej.

W związku z utratą przez oskarżonego posiadanej dokumentacji bankowej i przeprowadzeniu przez nieustalone osoby w oparciu o założony na jego rachunku bankowym kolejny rachunek nielegalnych transakcji bankowych, oskarżony był wzywany na przesłuchanie przez różne jednostki Policji z terenu całego kraju. Nadto w Komendzie Powiatowej Policji w M. było prowadzone postępowanie przeciwko podejrzanemu M. M. o to, że w dniu 13 czerwca 2013 roku w P., woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził K. G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. pieniędzmi w kwocie 1400 złotych, za pomocą wprowadzenia w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy sprzedaży laptopa L. na aukcji Allegro, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary pozbawienia wolności w okresie od 09.04.2011 roku do 24.05.2011 roku orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim o sygn. akt XI K 774/09 z dnia 08.10.2009 roku oraz w okresie czasu od 07.09.2011 r.-06.09.2012 r. orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim o sygn. akt VII K 1636/10 z dnia 20 maja 2011 roku za przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. Postępowanie to zakończyło się wydaniem dnia 13 lipca 2015 r. postanowieniu o umorzeniu dochodzenia na zasadzie art. 322 k.p.k. wobec niewykrycia sprawy przestępstwa. Postanowienie to zostało zatwierdzone przez Prokuratora Rejonowego w M., sygn. akt Ds. 1243/15 dnia 14 lipca 2015 r. W uzasadnieniu tego postanowienia wskazano, że oskarżony miał problemy alkoholowe i przebywał na detoksie w szpitalu w G., jak również w maju 2013 r. będąc w stanie upojenia alkoholowego zgubił portfel wraz z dokumentami, kartą bankomatową, pinem do karty oraz umowę dotyczącą założenia rachunku bankowego. Powyższe wyjaśnienia podejrzanego zostały zweryfikowane i potwierdzone. W toku postępowania ustalono ponadto, że z rachunku otwartego na podstawie wniosku elektronicznego na dane M. M. o nr (...) były przelewane środki finansowe na inne konto – również otwarte na dane M. M., ponadto były przeprowadzane transakcje, tj. przelewy kryptowaluty – bitcoins, bitcurex. Zdaniem prowadzącego to postępowanie przygotowawcze i zebrany w sprawie materiał dowodowy poddaje w wątpliwość czy M. M. w swoim stanie psychofizycznym mógł dokonywać operacji finansowych z użyciem kryptowaluty. Mając na uwadze, że w prowadzonej sprawie ilość kont powiązanych ze sobą jest liczna, to niewątpliwie osoba, która na tych kontach przeprowadzała operacje, min. kryptowalutową musi mieć z tego zakresu dużą wiedzę. Przeprowadzone czynności dowodowe przeciwko M. M. pozwoliły na wydanie decyzji merytorycznej, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających popełnienie czynu zabronionego przez M. M..

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: wyjaśnień oskarżonego M. M. (k. 147-150, 313-315, 347), zeznań świadków: D. W. (k. 2-3, 70-71, 348), M. S. (1) (k. 39-40, 449), M. S. (2) (k. 41-42, 449), J. J. (k. 48-50, 134, 396-397), G. Ż. (k. 137-138, 417-418), H. T. (k. 349-350), dokumentacji transakcji internetowej (k. 4-6, 51, 72), informacji grupy Allegro (k. 10-21, 56-67, 110-120), informacji (...) S.A. (k. 35-36), informacji i dokumentacji z (...) BANKU S.A. i mBanku (k. 78-83, 140-142, 150-157), informacji z (...) S.A. (k. 130), historii choroby oskarżonego M. M. (k. 169-213, 303-308), zawiadomienia o wyznaczeniu terminu eksmisji oskarżonego (k. 309-311), informacji Komendy Miejskiej Policji w J. (k. 328-329), akt Komendy Powiatowej Policji w M. o sygn. RSD 802/13, w szczególności postanowienia o umorzeniu dochodzenia z dnia 13 lipca 2015 r.

Sąd dysponował ponadto opinią sądowo-psychiatryczną oskarżonego (k. 356-361) oraz jego danymi o karalności oraz odpisem zapadłego w jego sprawie wyroku (k. 222-223, 241-242)

Oskarżony M. M. konsekwentnie w toku całego postępowania nie przyznawał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. Wyjaśnił, że nigdy nie korzystał z żadnego komputera oraz dostępu do Internetu, jak również nigdy jeszcze nie miał swojego komputera. Podał, że w ogóle nie zna się na komputerach, w szczególności nie korzystał z serwisu internetowego allegro.pl, jak również nie posiadał konta poczty elektronicznej. Wskazał, że w maju 2013 r. zgubił wszystkie dokumenty wraz z dowodem osobistym, lecz nigdzie tego nie zgłaszał, gdyż w tym czasie nadużywał alkoholu aż do miesiąca sierpnia 2013 r., kiedy zachorował na trzustkę i przebywał w szpitalu, aż do miesiąca września 2013 r. Wtedy też zaczęły przychodzić do niego wezwania z jednostek Policji w podobnych sprawach.

Sąd uznał jako wiarygodne wyjaśnienia złożone w sprawie przez oskarżonego M. M., gdyż mają one odzwierciedlenie w zgromadzonym przez niego materiale dowodowym, jak również w przedłożonej przez niego dokumentacji medycznej. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zdaniem Sądu wyłonił się obraz oskarżonego jako osoby całkowicie nieobeznanej z obsługą komputera, z którego nigdy nie korzystał, całkowicie nieobeznanego z obsługiwaniem internetowego systemu bankowego, jak również nie korzystającego z portali internetowych, w szczególności portalu internetowego allegro.pl, który służył nieustalonym osobom do popełnienia opisanych w akcie oskarżenia przestępstw. Nadto oskarżony był osobą całkowicie uzależnioną od alkoholu, która to przypadłość co najmniej od 2008 r. całkowicie destabilizowała jego życie i zdrowie. Stąd zdaniem Sądu okoliczności podawane przez oskarżonego, całkowicie logicznie i konsekwentnie zaprzeczającego popełnieniu zarzucanych mu przestępstw znalazły aprobatę Sądu. Ich ocena w świetle zasad doświadczenia życiowego i prawidłowego rozumowania pozwala na całkowite danie im wiary. Wyjaśnienia oskarżonego znajdują również całkowite potwierdzeniu w zeznaniach matki oskarżonego, która potwierdziła fakt jego wieloletniego nadużywania alkoholu, jak również faktu, że oskarżony nie miał wiedzy odnośnie obsługiwania komputera, gdyż nie miał się tego gdzie nauczyć. Co więcej, podkreślić należy, że takie wyjaśnienia oskarżonego znalazły całkowitą aprobatę prowadzącego wyżej opisane postępowanie w Komendzie Powiatowej Policji w M., które znalazło również aprobatę Prokuratora Rejonowego w M., który dokonał zatwierdzenia postanowienia o umorzeniu postępowania przeciwko M. M..

Sąd dał wiarę zeznającym w sprawie świadkom, tj. D. W., M. S. (1), M. S. (2), J. J., G. Ż., których zeznania były cały czas spójne i konsekwentne i miały potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Nie przyczyniły się one jednakże w jakimkolwiek zakresie do ustalenia osób, które brały udział w przestępczym procederze opisanym w przedmiotowej sprawie. W szczególności osoby te nie miały jakiejkolwiek wiedzy odnośnie oskarżonego M. M..

Sąd ocenił zeznania matki oskarżonego H. T. jako całkowicie wiarygodne i mające odzwierciedlenie w wyjaśnieniach oskarżonego, które Sąd uznał za całkowicie wiarygodne. Przyznała ona, że oskarżony znacznie nadużywał alkoholu, co było powodem, że zdecydowała się na nakazanie mu opuszczenia mieszkania. Nadto stwierdziła ona jednoznacznie, że oskarżony nie miał wiedzy na temat obsługi komputerów, gdyż nie miał gdzie się tego nauczyć.

Sąd ocenił opinię sądowo-psychiatryczną oskarżonego zleconą przez Sąd jako sporządzoną prawidłowo i odpowiadającą rzetelnie i wyczerpująco na postawione pytania. Biegli we wnioskach sporządzonej opinii wskazali w sposób nie budzący wątpliwości, że tempore criminis oskarżony nie miał z przyczyn chorobowych zniesionej ani ograniczonej w stopniu znacznym zdolności rozpoznawania znaczenia czynu ani pokierowania swoim postępowaniem, jak również może on stawiać się przed Sądem i brać udział w czynnościach procesowych. Co również warte podkreślenia, biegli dokonując osobowości oskarżonego wskazali, że szkołę zawodową ukończył on w ramach (...), gdyż nie posiadał motywacji do nauki, a ponadto już wtedy zaczął nadużywać alkoholu. Nadto stwierdzili, że dysponuje on jedynie przeciętnym zasobem słów i pojęć, jak również zgromadził jedynie przeciętny zasób wiedzy i wiadomości ogólnych. Nadto dokonując u niego rozpoznania „zespołu zależności alkoholowej” wskazali oni, że oskarżony utracił kontrolę nad ilością picia, co oznacza że może pić do „utraty filmu”. Oskarżony ich zdaniem utracił kontrolę nad długością picia, co oznacza że raz rozpoczęte picie może trwać przez kilka miesięcy.

Sąd jednocześnie nie czynił jakichkolwiek ustaleń w oparciu o opinię sądowo-psychiatryczną dopuszczoną postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Z. (k. 219-221), gdyż została sporządzona przez jednego biegłego lekarza psychiatrę, co stanowiło oczywistą obrazę przepisu art. 202 § 1 k.p.k. Co więcej już z samego postanowienia o powołaniu biegłego (k. 216) wynikało, że Prokurator powołał jedynie jednego biegłego, co również nastąpiło z oczywistym naruszeniem art. 202 § 1 k.p.k. (który został powołany w podstawie prawnej postanowienia o zasięgnięciu opinii), co w konsekwencji doprowadziło do konieczności przeprowadzenia przez Sąd ponownego badania sądowo-psychiatrycznego oskarżonego, a tym samym wydłużenia postępowania w sprawie.

Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie zgromadzony materiał dal jedynie podstawę do stwierdzenia, że niewątpliwie doszło do popełnienia wyżej opisanych przestępstw na szkodę D. W. i J. J., niemniej jednak brak jest jakichkolwiek przesłanek do przyjęcia, że czynów tych dokonał oskarżony, co więcej zdaniem Sądu prawidłowa analiza tego materiału przemawia za jednoznacznym stwierdzeniem, że popełnienia tych czynów dopuściły się inne, nieustalone osoby. Niewątpliwym jest, że oskarżony M. M. w czasie zarzuconych mu czynów znajdował się w ciężkiej sytuacji osobistej i zdrowotnej. Nie panował on w jakimkolwiek zakresie nad spożywanym przez siebie alkoholem, zostały mu zabrane dokumenty wraz z dokumentami rachunku bankowego. Nadto nie posiadał on wiedzy odnośnie obsługi komputerów, jego zasób słów, jak również zakres ogólnej wiedzy był przeciętny, co jednoznacznie podkreślili biegli lekarze psychiatrzy w zleconej przez Sąd opinii odnośnie stanu zdrowia psychicznego. Co więcej wskazać należy, że dokonywanie tego rodzaju czynów zabronionych, których popełnienie zarzucono oskarżonemu w przedmiotowej sprawie wymaga niewątpliwie dużej, znacznie ponadprzeciętnej wiedzy w zakresie obsługi komputerów i systemów informatycznych, w szczególnie dokonywania obrotu kryptowalutą. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w sposób oczywisty wskazał, że oskarżony takowej wiedzy nie posiadał. Analogiczne stanowisko zostało również zawarte w opisanym wyżej postanowieniu Komendy Powiatowej Policji w M., a wnioski z niej płynące, jako całkowicie trafne, przeprowadzone zgodnie z wymogami art. 7 k.p.k., również zdaniem Sądu mają całkowite zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Stąd jedynym w sprawie możliwym do ustalenia stwierdzeniem jest wskazanie, że to bliżej nieustalone osoby dokonały opisanych w akcie oskarżenia przestępstw, zaś udział oskarżonego M. M. był taki, że znajdując się w stanie całkowitego upojenia alkoholowego utracił on portfel ze swoimi dokumentami, w tym dokumentacją rachunku bankowego. Brak jest przy tym w przedmiotowej sprawie jakichkolwiek pozytywnych przesłanek do ustalenia, że oskarżony współdziałał z tymi bliżej nieustalonymi osobami, chociażby udostępniając im swoje dokumenty. W tym zakresie brak jest podstaw do tego rodzaju ustaleń, a zaprezentowany przez oskarżyciela materiał dowodowy w żadnym wypadku nie dał podstaw do tego rodzaju stwierdzeń.

Z tych wszystkich przyczyn Sąd uniewinnił oskarżonego M. M. od popełnienia zarzuconych mu aktem oskarżenia czynów.

Jako, że oskarżony korzystał z pomocy obrońcy z urzędu, Sąd z mocy art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. Ł. P. kwotę 546,12 złotych tytułem zwrotu niepokrytych kosztów obrony udzielonej oskarżonemu z urzędu.

Z mocy art. 632 pkt 2 k.p.k. Sąd obciążył kosztami postępowania Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Nitka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jaworznie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Paweł Wysocki
Data wytworzenia informacji: